Przedszkole Publiczne nr 1

Programy, Projekty

 I Programy dopuszczone do użytku w Przedszkolu Publicznym Nr 1

w Kowarach:

 

1. "KOCHAM PRZEDSZKOLE"

PROGRAM WYCHOWANIAPRZEDSZKOLNEGO AUTORSTWA SŁAWOMIRY ZAŁĘSKIEJ, WYDAWNICTWO WSiP 2018 ROK

 

2. PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ, PT. "BĄDŹ KRAWCEM SWOICH MARZEŃ"

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami w ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. 

 Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia dzieci: 

1. Zasoby własne, m.in.: zainteresowania, predyspozycje, mocne i słabe stron jako potencjalnych wyznaczników obszarów do rozwoju, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycje zawodowe, stan zdrowia. 

 2. Wprowadzenie w świat zawodów, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszanie się po nim. 

 3. Ginące zawody. 

 4. Moim marzeniem jest! m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, marzenie o swoim przyszłym zawodzie.

3. PROGRAM „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

4.  PROGRAM „PRZYRODA POD TĘCZOWYM PARASOLEM”

Program edukacji przyrodniczej. 

Główne założenia programu:

• Rozwijanie pasji poznawania zjawisk przyrodniczych.

• Uczestniczenie w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą.

• Poznanie rożnych ekosystemów występujących w najbliższej okolicy (las, łąka, ogródek)

• Pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym i sposobach jego ochrony.

• Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

• Prowadzenie badań, doświadczeń i eksperymentów.

• Budzenie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt poprzez kształtowanie właściwych postaw i zachowań.

4. PROJEKT EDUKACYJNY „OTO HAŁABAŁA! ZNA GO POLSKA CAŁA”

Cele:

- wprowadzenie dzieci w świat przyrody,

- rozbudzenie ciekawości przyrodniczej,

- zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą. 

5. PROJEKT EDUKACYJNY "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE" - WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ I  ZE STRAŻĄ POŻARNĄ

Cele:

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa,

- integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym,

- promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli,

- włączenie rodziców w życie przedszkola,

- kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako czynnika społeczności lokalnej i regionalnej.