Przedszkole Publiczne nr 1

58-530 Kowary ul. Sienkiewicza 9

Tel: (75) 718-25-34

       (75)718-26-24

sekretariat/dyrektor wew. 11

(7:30 - 15:30)

intendent wew. 12                 

(7:30 - 15:30)

fax wew. 13

świetlica wew. 16                   

(6:00 -7:30; 15:30 - 17:00)

 

      

Programy, Projekty

 Programy dopuszczone do użytku

w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kowarach:

 

1. "KOCHAM PRZEDSZKOLE" - PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

AUTORSTWA SŁAWOMIRY ZAŁĘSKIEJ, WYDAWNICTWO WSiP 2018 ROK

 

2. PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ 

   "BĄDŹ KRAWCEM SWOICH MARZEŃ"

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami w ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. 

 Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia dzieci: 

1. Zasoby własne, m.in.: zainteresowania, predyspozycje, mocne i słabe stron jako potencjalnych wyznaczników obszarów do rozwoju, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycje zawodowe, stan zdrowia. 

 2. Wprowadzenie w świat zawodów, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszanie się po nim. 

 3. Ginące zawody. 

 4. Moim marzeniem jest! m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, marzenie o swoim przyszłym zawodzie.

 

 

Projekty realizowane  w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019:

 

 

  1. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

    Piękna Nasza Polska Cała” II edycja

 

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 

Telewizja Aleksandrowski Kurier

Zespół ludowy Rokiczanka

Cele:

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,

 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca),

 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,

 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),

 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

 • poznanie legend i baśni polskich,

 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,

 • okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,

 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",

 • kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,

 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

   Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową

i kierunkiem polityki oświatowej MEN

   

2. MALI TURYŚCI   

Współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami edukacyjnymi

w celu poznawania walorów kulturowych,

zabytkowych i krajoznawczych naszego regionu. 

 

 

3. BEZPIECZNIE W PRZEDSZKOLU, W DOMU, NA DRODZE

 

Projekt organizowany cyklicznie we współpracy z Komendą Miejską Policji

w Kowarach  w ramach oddziaływań  profilaktycznych. 

 

4. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH! 

 

Powiedz mi, a zapomnę. 

Pokaż mi, a zapamiętam. 

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. 

                                      Konfucjusz

  

Innowacja pedagogiczna na temat zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym powstała,

by pomóc przedszkolakom przyswajać wiedzę odnośnie zasad zdrowego stylu życia,

która powinna być nieodłącznym elementem wychowania dzieci w dzisiejszym świecie.

 

Zadaniem innowacji jest przede wszystkim rozbudzenie u dzieci zdrowego trybu życia

poprzez ćwiczenia gimnastyczne oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych

zgodnie z piramidą żywienia, a także wzbudzenie ciekawości dzieci. 

Ważne jest aby dzieci samodzielnie mogły dokonywać świadomych wyborów.


Cele ogólne:

1. rozbudzanie u dzieci zdrowego trybu życia,

2. uświadomienie dzieciom jak ważne jest codzienne zjadanie owoców i warzyw, oraz kształtowanie zdrowych                nawyków żywieniowych i rozwijanie sprawności ruchowej.

 

Cele szczegółowe: 

1. wspomaga rozwój poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny,

2. zna piramidę żywienia i zasady zdrowego odżywiania,

3. świadomie wybiera zdrowe produkty,

4. zna sposoby przygotowania zdrowych posiłków,

5. rozwija zainteresowania prozdrowotne,

6. rozwija zdolności manualne,

7. odczuwa radość podczas współpracy w grupie,

8. bezpiecznie przygotowuje wybrane potrawy,

9. nakrywa do stołu i sprząta po sobie,

10. kulturalnie zachowuje się podczas spożywania posiłków,

11. wyraża swoje opinie, mówi o swoich potrzebach.

 

5. BLISKIE SPOTKANIE Z KINEMATOGRAFIĄ

 

Innowacja na temat kinematografii dzieci w wieku przedszkolnym powstała, żeby pomóc przedszkolakom przyswoić wiedzę dotyczącą tematu kinematografii dziecięcej, sposobów jej produkcji i realizacji oraz właściwych treści przekazywanych dzieciom od najmłodszych lat przez wytwórnie filmowe. 

 

Cele ogólne:

1. rozbudzanie u dzieci świadomości związanej z kinematografią,

2. uświadomienie dzieciom jak ważny jest sposób przekazu i zrozumienie treści,

3. kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z wyborem tematyki oglądanych filmów.

 

Cele szczegółowe:

1. interesuje się tematyką i przekazem produkcji filmowych,

2. stosuje zasady kulturalnego zachowania w czasie seansów filmowych,

3. interpretuje przekaz tematyczny filmu,

4. potrafi wyciągnąć wnioski z treści filmu,

5. opowiada fabułę filmu,

6. rozróżnia fikcję od rzeczywistości,

7. wzbogaca wyobraźnię i wiedzę o świecie.