Przedszkole Publiczne nr 1

O przedszkolu

Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach powstało 1950 r. Placówka zlokalizowana  jest w pobliżu centrum miasta. Mieści się w jednopiętrowym wolnostojącym budynku wokół dużego pasa zieleni, na którym oprócz różnorodnych drzew, krzewów usytuowane są liczne urządzenia zabawowe. Duży teren zielony pozwala na swobodne przebywanie w ogrodzie 159 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Budynek posiada przestronne, dobrze wyposażone sale, odpowiednią bazę dydaktyczną. Dzięki własnej kuchni przedszkole zapewnia bogate w warzywa i owoce, zdrowe, zróżnicowane posiłki przygotowywane w piecu konwekcyjnym zużywający do 95% mniej tłuszczu, niż w metodach tradycyjnych.  

W Przedszkolu funkcjonuje 7 grup dziecięcych. Czas pracy przedszkola jest dostosowany do potrzeb rodziców dzieci związanych z pracą zawodową.

W przedszkolu bazuje się na wartościach będących drogowskazem w kierowania rozwojem dziecka, wyznaczając nie tylko siłę i kierunek motywacji i aktywności, ale przyjętej  i realizowanej koncepcji pracy przedszkola. W ramach procesu wychowania dokonując wartościowania, odrzucamy wartości pozorne kształtując ponadczasowe tj. prawda, dobro, piękno, sprawiedliwość, szczęście, świadomość samego siebie, wytrwałość, wiedza, rodzina, szacunek.

Przedszkole działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości.

Kształtuje kreatywność dzieci, ich twórcze myślenie, komunikatywność i otwartość na nowe doświadczenia, ale także uczy tolerancyjności i zasad moralnych, w tym sprawiedliwości, godności, poszanowania, akceptacji siebie i innych.

Styl pracy nauczycieli jest oparty na ścisłej współpracy i przy czynnym udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, wspierającymi szkołę w jej działalności na rzecz kształcenia i wychowania.

 

     Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola dzięki przyjaznej atmosferze odnajdą radość i szczęście podczas codziennych zabaw. Tu będą czuły się ważne i bezpieczne zarówno podczas nauki jak i zabawy.  Rozwiną swój potencjał  i zdobędą umiejętności, które zaowocują na dalszym etapie edukacji. Urzeczywistnienie wizji zostanie zrealizowane dzięki zaangażowaniu całego personelu pedagogicznego, administracyjno-obsługowego, a przede wszystkim dobrej współpracy z rodzicami. Efektem wspólnej pracy będzie przedszkole przyjazne dzieciom, do którego uczęszczać będą z chęcią i radością.

 

Nasze przedszkole:

 • Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonych możliwości.
 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Dba o dobre samopoczucie dziecka, wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku do innych, uświadamia mu, że jest kimś wyjątkowym.
 • Inspiruje do samodzielnego działania, poznawania świata i nabierania doświadczeń przez dzieci.
 • Dostosowuje metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka.
 • Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki – umożliwia prezentację osiągnięć dzieci w środowisku.
 •  Przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.  Propaguje trwałe i uniwersalne wzorce postępowania.
 •  Promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne.
 • Otacza specjalistyczną opieką dzieci z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi.
 • Zapewnia wysoką jakość edukacji przygotowując dzieci do dalszego etapu edukacji.

 

Jaki jest nasz cel?

 • Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola.
 • Spójność w systemie wychowawczym w relacji rodzic – nauczyciel.
 • Wzmacnianie relacji dziecko – nauczyciel – rodzic.
 • Poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.
 • Niwelowanie trudności rozwojowych, wzmacnianie predyspozycji i uzdolnień.
 • Naszym celem jest tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznego i przyjaznego przedszkola poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, rodzicami a przedszkolem.
 • Przedszkole zapewnia realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  służy również rozwijaniu zainteresowań dzieci i jest zgodna z oczekiwaniami rodziców  oraz lokalnego środowiska.  

 

Oferta edukacyjna:

      Nasza oferta edukacyjna jest modyfikowana zgodnie z aktualnymi potrzebami, jednakże naturalne i bogate środowisko przyrodnicze, w jakim funkcjonuje placówka, służy jako najcenniejszy stały element edukacyjny. Dzieci obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej zasobów. Współpracujemy z instytucjami tj.  Związek Gmin Karkonoskich, Nadleśnictwo Śnieżka, Karkonoski Park Narodowy. Organizujemy zajęcia poruszające problematykę ekologiczną dostosowaną do wieku dzieci. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie i aktywności  ruchowej w naturalnym otoczeniu.

Placówka stawia nacisk na edukację przez doświadczenie, stąd jest organizatorem licznych wycieczek kształcących, edukacyjnych, krajoznawczych, podczas których dzieci poznają bliższe i dalsze środowisko, tradycje, zabytki kultury, historie, czy legendy swojego miasta, czy okolic. 

Dzieci w przedszkolu uczą się poprzez zabawę języka angielskiego, są uczestnikami zajęć: "Rekreacja ruchowa"- w tym ćwiczenia wspierające prawidłową postawę; umuzykalniających przy akompaniamencie pianina, w które są wyposażone poszczególne sale. W związku z chęcią uczestnictwa dzieci w lekcji religii placówka zatrudnia katechetę.  

Placówka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosuje działania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie opinii / orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomaga rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju tworzą wykwalifikowane i doświadczone osoby specjalizujące się w pracy z małymi dziećmi.

- terapeuta pedagogiczny,

- psycholog,

- logopeda.

Organizowane są również teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, współdziałamy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, szkołami, zaprzyjaźnionymi przedszkolami i instytucjami naszego miasta. Nasze dzieci biorą udział w różnych konkursach i przeglądach, organizujemy różnorakie uroczystości grupowe, czy przedszkolne.  Promujemy młode  talenty w różnoraki sposób, min. poprzez wystawy prac w Miejskim Ratuszu, prezentacje w Domu Kultury, podczas organizowanych festynów.