Przedszkole Publiczne nr 1

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

W KOWARACH

UL. SIENKIEWICZA 9

2016 - 2021

     

 I. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach powstało 1950 r. Placówka zlokalizowana  jest w pobliżu centrum miasta. Mieści się w jednopiętrowym wolnostojącym budynku wokół dużego pasa zieleni, na którym oprócz różnorodnych drzew, krzewów usytuowane są liczne urządzenia zabawowe. Duży teren zielony pozwala na swobodne przebywanie w ogrodzie 125 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Budynek posiada przestronne, dobrze wyposażone sale, odpowiednią bazę dydaktyczną. Dzięki własnej kuchni przedszkole zapewnia bogate w warzywa i owoce, zdrowe, zróżnicowane posiłki przygotowywane w piecu konwekcyjnym zużywający do 95 % mniej tłuszczu, niż w metodach tradycyjnych.  

W Przedszkolu funkcjonowało 5 grup dziecięcych, natomiast od września 2018 roku grup przedszkolnych jest 7 . Czas pracy przedszkola jest dostosowany  do potrzeb rodziców dzieci związanych z pracą zawodową.

W przedszkolu bazuje się na wartościach będących drogowskazem w kierowania rozwojem dziecka, wyznaczając nie tylko siłę i kierunek motywacji i aktywności, ale przyjętej  i realizowanej koncepcji pracy przedszkola. W ramach procesu wychowania dokonując wartościowania, odrzucamy wartości pozorne kształtując ponadczasowe tj. prawda, dobro, piękno, sprawiedliwość, szczęście, świadomość samego siebie, wytrwałość, wiedza, rodzina, szacunek.

Przedszkole działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości.

Kształtuje kreatywność dzieci, ich twórcze myślenie, komunikatywność i otwartość na nowe doświadczenia, ale także uczy tolerancyjności i zasad moralnych, w tym sprawiedliwości, godności, poszanowania, akceptacji siebie i innych.

Styl pracy nauczycieli jest oparty na ścisłej współpracy i przy czynnym udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, wspierającymi szkołę w jej działalności na rzecz kształcenia i wychowania.

 

II. WIZJA REALIZACJI KONCEPCJI I FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

      Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola dzięki przyjaznej atmosferze odnajdą radość i szczęście podczas codziennych zabaw. Tu będą czuły się ważne i bezpieczne zarówno podczas nauki jak i zabawy.  Rozwiną swój potencjał  i zdobędą umiejętności, które zaowocują na dalszym etapie edukacji. Urzeczywistnienie wizji zostanie zrealizowane dzięki zaangażowaniu całego personelu pedagogicznego, administracyjno-obsługowego, a przede wszystkim dobrej współpracy z rodzicami. Efektem wspólnej pracy będzie przedszkole przyjazne dzieciom, do którego uczęszczać będą z chęcią i radością.

 

III. MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

 • Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonych możliwości.
 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Dba o dobre samopoczucie dziecka, wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku do innych, uświadamia mu, że jest kimś wyjątkowym.
 • Inspiruje do samodzielnego działania, poznawania świata i nabierania doświadczeń przez dzieci.
 • Dostosowuje metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka.
 • Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki – umożliwia prezentację osiągnięć dzieci w środowisku.
 •  Przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.  Propaguje trwałe i uniwersalne wzorce postępowania.
 •  Promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne.
 • Otacza specjalistyczną opieką dzieci z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi.
 • Zapewnia wysoką jakość edukacji przygotowując dzieci do dalszego etapu edukacji.

IV. JAKI JEST NASZ CEL?

 • Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola.
 • Spójność w systemie wychowawczym w relacji rodzic – nauczyciel.
 • Wzmacnianie relacji dziecko – nauczyciel – rodzic.
 • Poczucie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.
 • Niwelowanie trudności rozwojowych, wzmacnianie predyspozycji i uzdolnień.
 • Naszym celem jest tworzenie wspólnie z rodzicami bezpiecznego i przyjaznego przedszkola poprzez budowanie systemu wychowawczego, który zapewni właściwe relacje między dziećmi, rodzicami a przedszkolem.
 • Przedszkole zapewnia realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego,  służy również rozwijaniu zainteresowań dzieci i jest zgodna z oczekiwaniami rodziców  oraz lokalnego środowiska.  

V. OFERTA EDUKACYJNA

Nasza oferta edukacyjna jest modyfikowana zgodnie z aktualnymi potrzebami, jednakże naturalne i bogate środowisko przyrodnicze, w jakim funkcjonuje placówka, służy jako najcenniejszy stały element edukacyjny. Dzieci obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej zasobów. Współpracujemy z instytucjami tj.  Związek Gmin Karkonoskich, Nadleśnictwo Śnieżka, Karkonoski Park Narodowy. Organizujemy zajęcia poruszające problematykę ekologiczną dostosowaną do wieku dzieci. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie i aktywności  ruchowej w naturalnym otoczeniu.

Placówka stawia nacisk na edukację przez doświadczenie, stąd jest organizatorem licznych wycieczek kształcących, edukacyjnych, krajoznawczych, podczas których dzieci poznają bliższe i dalsze środowisko, tradycje, zabytki kultury, historie, czy legendy swojego miasta, czy okolic. 

Dzieci w przedszkolu uczą się poprzez zabawę języka angielskiego, są uczestnikami zajęć  umuzykalniających przy akompaniamencie pianina, w które są wyposażone poszczególne sale. W związku z chęcią uczestnictwa dzieci w lekcji religii placówka zatrudnia katechetę. 

Organizowane są również teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, współdziałamy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, szkołami, zaprzyjaźnionymi przedszkolami i instytucjami naszego miasta. Nasze dzieci biorą udział w różnych konkursach i przeglądach, organizujemy różnorakie uroczystości grupowe, czy przedszkolne.  Promujemy młode  talenty w różnoraki sposób, min. poprzez wystawy prac w Miejskim Ratuszu, prezentacje w Domu Kultury, podczas organizowanych festynów.

VI. KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra pedagogiczna wspomaga wszechstronny rozwój wychowanków poprzez różne rodzaje aktywności, wspieranie dzieci w osiągnięciu gotowości szkolnej z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień. Nauczyciele wzbogacają na bieżąco swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalących. I tak np. dogłębne studiowanie metody kinezjologii edukacyjnej spotkało się w naszym przedszkolu z dużą aprobatą i jest stosowane w codziennej pracy. Jednakże nauczyciele na co dzień wykorzystują metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka. Do metod tych należą m.in.:

 • pedagogika zabawy wg. Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów  KLANZA,
 • rozwijający Weroniki Sherborne,
 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana,
 • praca szkolna Karola Orffa,
 • gimnastyka mózgu Paula Dennisona,
 • relaksacja, masażyki,
 • zabawy paluszkowe,
 • pedagogika zabawy,
 • metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Knillów,
 • Metoda projektu, dramy, relaksacyjna,
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss,
 • Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńska,
 • Odmienna nauka czytania wg. I. Majchrzak.

Nauczyciele pracują w oparciu o wiele programów edukacyjnych, wspomagających rozwój dzieci, ich umiejętności społeczne, teatralne czy zainteresowania.

Wszystkie powyższe działania zmierzają  w tym celu, aby dziecko kończące edukację przedszkolną prezentowało poniższy model absolwenta przedszkola.

VII. SYLWETKA ABSOLWENTA

1)       Twórczy, radosny i ciekawy świata

 • otwarty na nowe doświadczenia, eksperymentuje
 • umie słuchać siebie i innych
 • umie współdziałać w zespole
 • ma poczucie własnej wartości

2)       Uczciwy i prawdomówny

 • życzliwy i koleżeński
 • szczery
 • szanuje własność swoją i innych
 • wrażliwy i opiekuńczy 

3)       Odpowiedzialny i obowiązkowy

 • zna i stosuje prawa i obowiązki wynikające z roli dziecka w przedszkolu i w rodzinie
 • jest odpowiedzialny za własne postępowanie
 • rozumie innych
 • dba o higienę swoją i środowiska
 • unika zagrożeń 

4)       Kulturalny i tolerancyjny

 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach
 • nie używa słów obraźliwych i wulgarnych
 • szanuje innych ludzi, także „sprawnych inaczej” starając się nie urazić ich swym zachowaniem
 • okazuje szacunek do symboli narodowych i religijnych 

5)       Samodzielny i zaradny

 • planuje swoje działania
 • potrafi korzystać ze swojej wiedzy
 • jest samodzielny w codziennych czynnościach

6)       Krytyczny wobec siebie i innych

 • potrafi ocenić różne sytuacje adekwatnie i adekwatnie się do nich zachować
 • rozumie konsekwencje swojego postępowania
 • odróżnia fikcję od świata realnego
 • nie jest obojętny wobec niewłaściwych zachowań rówieśników, stara się kulturalnie zwracać im uwagę

VIII. SYSTEM DIAGNOZY I BADANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

Badanie osiągnięć dzieci w Przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • arkuszy obserwacji rozwoju dzieci,
 • prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów, z których wynika, czego dzieci się nauczyły, - materiałów reportażowych (zdjęć),
 • rozmów.

Schemat badania osiągnięć dzieci i diagnozy gotowości szkolnej:

 1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej, szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka.
 2.  Informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej.
 3. Bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników obserwacji, wspomaganie rozwoju, praca według indywidualnego programu  (w razie konieczności).
 4. Półroczna ocena realizacji założonych zadań; wnioski do dalszej pracy.
 5. Bieżące wspieranie rozwoju dziecka.
 6. Przeprowadzenie diagnozy dziecka, wnioski do dalszej pracy.
 7. Poinformowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie końcowej.

IX. SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTEPACH EDUKACYJNYCH DZIECI

     Informujemy rodziców o postępach edukacyjnych dzieci. Przekazujemy informacje o aktualnym stanie rozwoju dziecka, koncentrujemy się w szczególności na jego mocnych stronach rozwoju. Stwarzamy klimat bezpieczeństwa zaufania, który potrzebny jest obu stronom w nawiązaniu dialogu i wzajemnym zrozumieniu się.

Gromadząc informacje o dziecku postępujemy wg. poniższych zasad:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o podstawie programowej, wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • opracowują programy, plany pracy wspomagające rozwój dziecka z którymi zapoznają rodziców, wspólnie uzgadniają kierunki pracy,
 • nauczyciele są zobowiązani do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju; informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, teczkach indywidualnych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach, indywidualnych  konsultacjach, w trakcie  rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka, informację o rozwoju dziecka rodzice otrzymują co najmniej dwa razy w roku po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej,
 • w celu pogłębienia diagnozy we współpracy z rodzicami korzystamy z usług PPP i wykorzystujemy  zalecenia specjalistów w codziennej pracy.

Wzajemnie przemyślane i spójne oddziaływania nauczyciel - rodzic będą stanowiły podstawę dla rozwoju dobrze zrównoważonego dziecka zdolnego do  kreowania sytuacji, inicjowania działań, zmieniania rzeczywistości, zarówno w doświadczeniach w świecie realnym, jak i w świecie wyobrażeń i fantazji. stawiania sobie celów i wytrwałego ich realizowania, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu w życiu dorosłym. 

.