Przedszkole Publiczne nr 1

Współpraca ze środowiskiem

SPOSOBY REALIZACJI WSPÓŁPRACY

 

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym- czynne włączenie najbliższej rodziny dziecka we wszystkie działania przedszkola służące jego dobru:

 1. Zebrania z rodzicami.
 2. Konsultacje.
 3. Zajęcia otwarte.
 4. Warsztaty.
 5. Imrezy integracyjne ( na miejscu i wyjazdowe).
 6. Uroczystości okolicznościowe.
 7. Współudział w projektach edukacyjnych.
 8. Współdecydowanie o ważniejszych sprawach przedszkola.
 9. Sponsorowanie i wspomaganie bazy dydaktycznej.
 10. Kiermasze.

 

Władze lokalne:

 

 1. Zapoznanie dzieci z pracą Urzędu.
 2. Złożenie okolicznościowych życzeń dla pracowników z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy - laurki wykonane przez dzieci.
 3. Nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji: uroczystości przedszkolnych; sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez przedszkole.
 4. Promocja przedszkola na stronie Internetowej.

 

Policja:

 

 1. Kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe;
 2. Zapraszanie policjantów do przedszkola –zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta;
 3. Wycieczka do Komisariatu Policji;
 4. Pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę, sposoby zachowania się podczas kontaktów z nieznajomymi.

 

 Nadleśnictwa Śnieżka:

 

 1. Zapoznania dzieci z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska; 
 2. Pogadanka z leśniczym o życiu zwierząt i roślin, zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie;
 3. Dokarmianiem zwierząt w zimie;
 4. Wycieczka do Nadleśnictwa „Śnieżka”;
 5. Sponsorowanie programów ekologicznych, zdrowotnych między innymi "Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska"

 

Straż Pożarna:

 

 1. Wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Kowarach: zaprezentowanie przez strażaków sprzętu gaśniczego, rozmowa na temat ostrożnego obchodzenia się z ogniem.
 2. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki.
 3. Spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki.
 4. Prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym.
 5. Udział w konkursach plastycznych.

 

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna:

 

 1. Pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni).
 2. Przesiewowe badania logopedyczne.
 3. Udział w kampaniach profilaktycznych.
 4. Współdziałanie w zakresie pomocy rodzinie ( konsultacje dla rodziców itp. ).
 5. Wspomaganie nauczycieli i rodziców w procesie pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem  oraz wspomaganie rozwoju dzieci zdolnych.
 6. Prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki dla nauczycieli i rodziców.

 

Ośrodek Zdrowia w Kowarach:

 

 1. Współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystości.
 2. Wycieczka do gabinetu stomatologicznego oraz poszczególnych pomieszczeń ośrodka zdrowia.
 3. Współpraca z higienistką , lekarzem pediatrą i stomatologiem, w celu zapewnienia prawidłowej opieki lekarskiej oraz wyrabiania nawyków higieniczno – zdrowotnych;
 4. Prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej;

 

Biblioteka Publiczna w Kowarach:

 

 1. Udział dzieci i nauczycieli w konkursach organizowanych przez Bibliotekę.
 2. Udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych.
 3. Udział przedszkolaków w zajęciach organizowanych w związku z akcją ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
 4. Spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie biblioteki.
 5. Korzystanie z księgozbioru bibliotecznego przez dzieci.

 

 

Kowarski Ośrodek Kultury:

 

 1. Udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych  przez MOK m.in. WOŚP, w spektaklach teatralnych  dla dzieci.

 

 

Placówki oświatowe( szkoły i przedszkola):

 

 1. Udział dzieci w konkursach gminnych i powiatowych, wspólnie z wychowankami innych placówek.
 2. Udział w konkursach organizowanych przez sąsiednie placówki.
 3. Uczestnictwo przedszkolaków w przedstawieniach przygotowywanych przez uczniów Szkoły Podstawowej.
 4. Zaproszenie uczniów na przedszkolne uroczystości.
 5. Badanie losów absolwentów poprzez śledzenie ich kariery szkolnej.
 6. Adaptacja dzieci 5-letnich do warunków szkolnych :

   -  zapoznanie przedszkolaków ze szkołą;

   - udział dzieci pięcioletnich w lekcjach klas pierwszych,

    - odwiedziny klas I w przedszkolu.

 

 

Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe:

 

 1. Odwiedzanie miejsc pracy rodziców i dziadków.
 2. Zapraszaniedo przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody.
 3. Wycieczki do zakładów pracy.
 4. do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody.
 5. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność.

  

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 

 1. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu poruszanych tematów: zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp..
 2. Szacunek dla pracy innego człowieka.
 3. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
 4. Nabycie umiejętności kulturalnego zachowania się w instytucjach i na imprezach publicznych.
 5. Obniżenie stresu naszych wychowanków związanego z przekroczeniem progu szkolnego.